Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Aanvragen pgb

Indicatiestelling

Op 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor de Wlz. Het – onafhankelijke – CIZ gaat na of u inderdaad zorg nodig hebt, en zo ja, welke soort zorg en hoeveel. Dat heet indicatiestelling.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een pgb?

U komt niet in aanmerking voor een pgb wanneer u:

  • geïndiceerd bent voor een van de zorgzwaartepakketten ZZP 9b VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG, 3b GGZ, 4b GGZ, 5b GGZ, 6b GGZ, 7b GGZ,
  • geïndiceerd bent voor een van de zorgzwaartepakketten ZZP 4 – 7 VV en 4 – 8 VG en er geen sprake is van gewaarborgde hulp.

Als u geen recht heeft op een pgb, kunt u wel in aanmerking komen voor zorg in natura. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie en -bemiddeling via telefoonnummer (010) 242 27 45 of e-mail zorgregistratie@dsw.nl. De medewerkers van het team kunnen bemiddelen bij het vinden van een zorg-in-natura-aanbieder.

Aanvraagprocedure pgb

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft gekregen, dan kunt u kiezen tussen zorg in natura of een pgb. Kiest u voor een pgb en voldoet u aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, dan nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek op kantoor. Onze medewerkers bespreken met u de werkwijze van het pgb en gaan na of het pgb voor u een geschikte keuze is. Wij hanteren hierbij een vastgesteld beleid.

Als blijkt dat het pgb voor u een bewuste en geschikte keuze is, sturen wij u een aanvraagformulier pgb. U moet dit invullen en ondertekenen en naar ons sturen met de volgende documenten:

Wij beoordelen vervolgens uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een toekenningsbeschikking pgb. In deze beschikking staat welk budget u krijgt en voor welke periode dit budget geldt.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een pgb is te vinden in de folder Persoonsgebonden budget: Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen van het Zorginstituut Nederland.

Als u verder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het team pgb van het zorgkantoor, telefoon (010) 242 27 46, e-mail pgb@dsw.nl.